Starši imate pravico

 • spoštovanja in upoštevanja vaše vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj,
 • do vpogleda v programe za predšolske otroke,
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu. V ta namen obveščamo starše o vsebini dogajanja v vrtcu na oglasnih deskah pred igralnicami in na roditeljskih sestankih,
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini; Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca,
 • Ob vstopu v vrtec omogočamo staršem postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini tudi dalj časa (po dogovoru z vzgojiteljico).

Otroci imajo pravico

Zapisane so v KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH.

 • za otrokov razvoj so najbolj odgovorni starši, zato je prav, da otrok odrašča v krogu svoje družine, v ozračju razumevanja in ljubezni,
 • vsi otroci imajo enake pravice brez razlikovanja. Pravice, ki jih terjaš zase, priznaj tudi drugim,
 • otroci so upravičeni do najvišje ravni zdravstvenega varstva, kakovostne hrane in neoporečne čiste vode,
 • telesno in duševno prizadetim pripada enakopravno in dostojanstveno mesto v družbi, otroci imajo pravico do spoštovanja,
 • otroci imajo pravico, da jih varujemo pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja,
 • otroci imajo pravico do prostega časa in razvedrila, primernega njihovi starostni stopnji.